Ordforklaring

AB 92
”AB 92” betegner de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Standardregelsæt til regulering af forholdet mellem entreprenør, leverandør og bygherre er udarbejdet af Boligministeriet.

Affaldscontainere
”Affaldscontainere” betyder, at der sikres erstatning, hvis en lejet affaldscontainer brænder. En reparation for en stålcontainer kan let løbe op i ca. kr. 20.000. I København lejes affaldscontainere typisk af R98, som pålægger ejendommen at erstatte skader på containeren efter brand.

Afskrivning
I skadestilfælde kan der på nogle dækninger foretages afskrivning. Dvs. man reducere erstatningen.
Afskrivning på en erstatning gøres bl.a. på grund af nedsat anvendelighed, mangelfuld vedligeholdelse, alder eller brug/slid. Se nærmere i forsikringsbetingelserne, eller kontakt os.

Alternativ energi
”Alternativ energi” omfatter anlæg til varmegenvinding, solvarme, solcelle og jordvarme samt vindturbiner og små vindmøller med tilhørende rør og kabler af ikke-erhvervsmæssig karakter. Anlægget – med undtagelse af jordvarmeanlægget – skal være monteret på den/de forsikrede bygninger.


Anden bygningsbeskadigelse
“Anden bygningsbeskadigelse” omfatter beskadigelse på bygninger som følge af udstrømning af vand, olie eller kølevæske, frostsprængning, snetryk, storm, indbrud, væltende eller nedstyrtende genstande samt påkørsel. Dækker også bygningsbeskadigelse ved indbrud.

Anden pludselig skade
”Anden pludselig skade” omfatter skader på bygninger, når skaden er sket pludseligt, hvilket vil sige, at årsag og virkning sker samtidig. Typisk dækkes de skadesbegivenheder, der ikke er nævnt under andre betingelser i forsikringen, dog med de undtagelser, der fremgår af policen og forsikringsbetingelserne.

Andre omstændigheder
”Andre omstændigheder” omfatter de øvrige forhold, som en bygnings værdi kan være påvirket af – ud over slid, alder og nedsat anvendelighed. Det gælder fx,

 • hvis en bygning har bestående skader eller mangler, der ikke dækkes af forsikringen.
 • hvis en bygning eller den grund, den ligger på, er forurenet
 • hvis den fortsatte brug af en bygning begrænses eller forhindres pga. lokalplaner eller andre offentlige bestemmelser.

Arbejdsmaskiner – Ansvar
” Arbejdsmaskiner – Ansvar ”dækker det ansvar, forsikringstager kan blive idømt jf. færdselsloven, hvis forsikringstager forvolder skade med et motordrevet køretøj. Som udgangspunkt skal alt, der kan køre ved egen motorkraft, ansvarsforsikres.

Arbejdsmaskiner – Kasko
”Arbejdsmaskiner – Kasko” dækker alle udefrakommende skader. Skader, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller tilsigtet forkert brug, slid, ælde og rust er ikke omfattet. Indefra kommende skader på motor og lignende dækkes ikke.


Arbejdsskade
“Arbejdsskade” dækker såvel lønnede som ulønnede medarbejdere, der er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Forsikringen dækker, hvis den ansatte/frivillige medhjælp kommer til skade under et arbejde, som – ifølge arbejdsskadeloven – berettiger til erstatning.

Baldakin
“Baldakin” omfatter et ikke-understøttet udhæng, udført af faste og solide bygningsmaterialer og med karakter af permanent, egentlig bygningsdel, monteret på en bygning. Baldakinen er tæt over for nedbør og kan – afhængig af størrelsen – tillige beskytte mod sollys.

Berettigede
”Berettigede” omfatter de ejere og panthavere, som fremgår af samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen.

Bestyrelsesansvar
”Bestyrelsesansvar” dækker det ansvar, som en ejer- eller andelsforenings bestyrelse vil kunne ifalde, hvis de har handlet forsømmeligt og/eller uagtsomt. Som medlem af en bestyrelse hæftes der personligt.


Boligafgift
”Boligafgift” omfatter andelshavers boligafgift, dvs. betaling af andelshavernes brug af andelsboligen. Boligafgiften i en andelsbolig er populært sagt “husleje”, som er sammensat af andelsforeningens driftsudgifter, dvs. udgifter til ydelser på foreningens lån mv.

Brand (ildsvåde)
“Brand” omfatter en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft.

Brandfarlige væsker
”Brandfarlige væsker” er væsker, som ved en given temperatur afgiver brandfarlig dampe. Det er væsker med flammepunkt under 100 grader celsius. Flammepunkt er den laveste temperatur, ved hvilken en væske ved en barometerstand på 1013 millibar afgiver antændelige dampe. Brandfarlige væsker inddeles i følgende tre klasser:
1. Væsker med flammepunkt under 21 grader celsius (fx benzin, fortynder, acetone og sprit).
2. Væsker med flammepunkt fra 21 grader celsius til og med 55 grader celsius (fx petroleum og terpentin).
3. Væsker med flammepunkt over 55 grader celsius (fx dieselolie og brændselsolie).

Brand/storm ved mindre renoveringer
“Brand/storm ved mindre renoveringer” – skal noteres på policen for at sikre under brand- og stormdækningen af entreprenør og evt. underentreprenørernes arbejde.
Vi anbefaler en dialog på hver eneste byggesag, så behovet for entrepriseforsikring kan blive drøftet.


Brud på udvendige rør
”Brud på udvendige rør” foreligger, – såfremt der ved en TV-inspektion konstateres en fejlklasse 3 eller derover inden for følgende typer:

 • revner/brud
 • åbne samlinger
 • forskudte samlinger

– såfremt tilsvarende forhold konstateres ved frigravning af rør, og det samtidigt dokumenteres, at brud ikke er opstået under gravearbejdet.

Byggeskade
”Byggeskade” handler om lovpligtig byggeskadeforsikring for professionelle bygherre og erhvervsdrivende, når det gælder beboelser.
Yderligere forklaring kan læses under punktet ”Hvis du skal bygge”.

Bygning
”Bygning” defineres som en konstruktion bestående af et fundament, et tag og mindst to ydervægge, der dog samtidig kan være ydervægge i tilstødende bygninger.
Ramper, fritstående skorstene, vindmøller mv. betragtes i denne sammenhæng som selvstændige bygninger.

Dagsværdi
”Dagsværdi” forstås som genanskaffelsesprisen inkl. fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden, med rimeligt fradrag for værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.


Dørsprængning
”Dørsprængning” gælder, når døre sprænges af politi, brandvæsen, ambulancefolk eller lignende.

Ejendommens drift
”Ejendommes drift” fortolkes på baggrund af principperne i normalvedtægten for ejerlejligheder. Ifølge denne vedtægt påhviler det bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Egentlige anlægsarbejder såsom opførelse/anskaffelse af ejendommen og efterfølgende nyanskaffelser samt ombygninger, som indebærer en stor tilvækst i anlægsaktivets værdi, indgår således ikke i ejendommens drift.

Eksplosion
”Eksplosion” forstås som en pludselig og hurtigt forløbende kemisk proces, hvor der udvikles stærk varme og sker en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

Entrepriseforsikring
“Entrepriseforsikringen” tegnes når der bygges nyt, om- eller tilbygges på alle typer erhvervsbyggerier herunder boligbyggerier. Yderligere forklaring kan læses under punktet ”Hvis du skal bygge”.

El-skade
”El-skade” forstås som skade på elektriske ledere eller komponenter, der opstår på grund af kortslutning (en utilsigtet forbindelse i et elektrisk kredsløb), induktion (tordenvejr), overspænding (fejl i elforsyningen) eller lignende.


Erhvervs- og produktansvar
”Erhvervs- og produktansvar” dækker det ansvar, en virksomhed kan ifalde, hvis virksomheden med sin virksomhedsdrift (fx viceværtsservice for andre ejendomme) forvolder skade på 3. mands ting og/eller person.

Flammepunkt
”Flammepunkt” er den laveste temperatur, ved hvilken en væske ved en barometerstand på 1013 millibar afgiver antændelige dampe.

Foreningsansvar
”Foreningsansvar” sikrer erstatning, hvis en fejl på legepladsudstyr eller et uheld under gårdfest eller fællesarbejde medfører en person- eller tingskade, som andels- eller ejerforeningen er erstatningsansvarlige for.

Forladt bygning
”Forladt bygning” gælder for en bygning,

 • når den ikke benyttes
 • når der ikke er konkret udsigt til at benytte den
 • når den ikke tilses regelmæssigt, dvs. mindst én gang om måneden.


Forsikringstiden/perioden
”Forsikringstiden” forstå for en bygningsforsikring som det tidsrum, hvori selskabet dækker en af forsikringen omfattet skade. Forsikringstiden begynder den dag, hvor forsikringen ifølge policen træder i kraft og varer, indtil forsikringen endeligt ophører. For svampeforsikringens vedkommende kan konstaterede skader dog anmeldes i indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Dog gælder der 6 måneder for andels- og ejerforeninger.

Forsikringssted
”Forsikringssted” forstås som den ejendom, der er anført som forsikringssted på policens forside eller i policen.

Forsikringssum
”Forsikringssum” forstås som det aftalte beløb i en police, der er maksimal hæftelse for i en skadessituation.

Forsikringsværdi
”Forsikringsværdi” forstås som den værdi, det forsikrede fastsættes til. Værdien kan opgøres som fx nyværdi eller dagsværdi.


Forsikringsår
”Forsikringsår” forstås som perioden fra hovedforfald til hovedforfald. Ex. Fra 1. januar til 31. december, begge dage inkl.

Forsikring & Pension
”Forsikring & Pension” er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark. Hovedparten af forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark er medlem af Forsikring & Pension.

Forurening
”Forurening” omfatter de bygningsrester, som efter en skade kan være forurenet af sod, PVC-rester, udstrømmende kemikalier, asbest, olie m.m. Disse rester må ikke afleveres på et almindeligt affaldsdepot, men skal i stedet afleveres på et kemikalieaffaldsdepot eller destrueres, fx på Kommunekemi.

Fundament, forsvarligt
”Fundament, forsvarligt” omfatter muret eller støbt stribe- eller punktfundament eller træstolper, der er trykimprægneret efter NTR klasse M eller A (Nordisk Træbeskyttelsesråd). Fundamentet skal være ført ned i frostfri dybde.


Førsterisiko
”Førsterisiko” betyder, at erstatning ydes fuldt ud inden for forsikringssummen, selvom værdien af det forsikrede overstiger forsikringssummen på skadestidspunktet. Førsterisiko er derfor et dækningsprincip, hvor reglerne om underforsikring ikke bruges.

Færdigt gulv
“Færdigt gulv” omfatter betongulv i lokaler, der bruges til produktion, lager, cykelkælder, garage, fyrrum, værksted, depot og lignende. I lokaler, hvor det er normalt at lægge tæpper eller anden belægning, betragtes tæppe/belægning som færdigt gulv.

Glas- og sanitetsdækning
”Glas- og sanitetsdækning” dækker brud på glas (herunder glaskeramiske kogeplader) samt brud på wc-kummer, cisterner, bidéter, håndvaske og badekar, hvis tingene er uanvendelige. Der dækkes ikke for afskalninger og kosmetiske skader.

Haveanlæg
”Haveanlæg” omfatter udendørs belægning, belysning, beplantning, stakitter, plankeværker, hegn og lignende; dog ikke havemøbler og havetilbehør.


Hegn, levende
”Hegn, levende” omfatter hegn, der bruges til at adskille forskellige jordarealer fra hinanden samt til at give læ. Levende hegn kan bestå af murværk, træværk, trådvæv eller lignende. Det kan også være levende hegn af træer eller buske.

Husejeransvar
”Husejeransvar” omfatter det ansvar, forsikringstager kan ifalde som hus- og grundejer, hvis forsikringstager har handlet uagtsomt, dvs. ikke tænkt sig om.

Huslejetab
”Huslejetab” omfatter dokumenteret tab af lejeindtægt og/eller udgifter til leje af lokaler, som sikrede selv benytter, efter en dækningsberettiget skade. Huslejetabsdækning gælder typisk i 12 måneder og kan udvides optil 36 måneder.

Husstand
”Husstand” omfatter kredsen af familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren samt fastboende medhjælp. Hertil medregnes også personer, der lever i fast parforhold med forsikringstageren eller med dennes hjemmeboende børn. De nævnte personer er dog kun omfattet, hvis de er tilmeldt Folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse.


Hærværk
”Hærværk” forstås som begivenheder, der er begrænset til og kun har indbefattet forsætlige og ondsindede handlinger, som medfører en direkte fysisk beskadigelse.

Håndværksmæssig værdi i forbindelse med udsmykninger
”Håndværksmæssig værdi i forbindelse med udsmykninger” forstås som den pris, det koster at lade en faglært håndværker rekonstruere et kunstværk eller udsmykning.

Hårdt tag/blødt tag
”Hårdt tag” omfatter tag af tegl, cementsten, beton, skifer, eternit, glas, tagpap eller metalplader.
”Blødt tag” omfatter tag af strå, spåner eller lignende.

Indbrudstyveri
”Indbrudstyveri” foreligger, når tyven:

 • skaffer sig adgang til bygning, aflåste værelser, lofts- eller kælderrum enten ved vold mod lukke eller ved benyttelse af
 • dirke, falske eller tillistede nøgler
 • skaffer sig adgang til bygning, aflåste værelser, lofts- eller kælderrum ved at stige ind gennem åbninger, der ikke er
 • beregnet til indgang
 • fjerner genstande gennem åbninger, som umiddelbart forinden er frembragt fx ved at knuse rude.


Inventarglas
”Inventarglas” er:

 • Glas, der indgår som en fast bestanddel i diske og montrer.
 • Glas, der indgår som en fast bestanddel af udhængsskabe, der er monteret på forsikringsstedets ydervægge.
 • Fast monterede spejle.
 • Keramiske kogeplader.

Jordskade – jorddækning
”Jordskade – jorddækning” dækker udgifter til rensning, opgravning og fjernelse af jord i forbindelse med en dækningsberettiget skade, hvor der fra myndighedernes side er stillet krav om opgravning, fjernelse og evt. destruktion.

Kortslutning
”Kortslutning” forstås som en utilsigtet forbindelse, der udløser en strøm, der er væsentlig større end den tilladelige driftsstrøm.  Dækker kortslutning, induktion og overspænding i elektriske installationer og tavler.

Kriminalitetsforsikring
”Kriminalitetsforsikring” dækker kriminelle handlinger begået af bestyrelse, ansatte m.v., fx underslæb.


Kælder/kælderlokaler
”Kælder/kælderlokaler” omfatter lokaler, hvor gulvet helt eller delvist er lavere end det omgivende terræn.

Lovliggørelse
”Lovliggørelse” betyder, at selvom en beskadiget bygning ved opførelsen opfylder alle krav i henhold til byggelove og reglementer, kan nyere bestemmelser medføre, at bygningen ved større beskadigelser skal repareres eller genopbygges i overensstemmelse med disse nye bestemmelser.

Lukke
“Lukke” forstås som en konstruktion, der dækker en åbning i grænsefladen. Lukke kan være en dør, et vindue, en lem, port eller lignende.

Lynnedslag
”Lynnedslag” forstås som elektrisk uvejr, kolde lyn og induktion.
Lynnedslag foreligger ved elektrisk udladning mellem skyer og jordoverfladen fremkaldt af en elektrisk spændingsforskel på flere mio. volt. Den overspænding – også kaldet induktion – som kan opstå i forbindelse med elektrisk uvejr, medfører en varmeudvikling, som smelter og forkuller el-ledningernes isolation, hvorved der opstår kortslutning. Det er en forudsætning, at der kan påvises spor i form af gnist- og brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdele eller bygningstilbehør.


Løsøre til ejendommens drift samt fælles lokaler mv.
”Løsøre til ejendommens drift samt fælles lokaler mv.” omfatter maskiner, inventar og andet udstyr til ejendommens drift (fx vaskeri, fælles edb anlæg, antenneanlæg m.v.) samt udgifter til indretning af lokaler.

Låseomstilling og nøgledækning
”Låseomstilling og nøgledækning” omfatter typisk udgifter til omstilling/udskiftning af låse og genfremstilling af nøgler i forbindelse med indbrudstyveri og ran eller røveri.

Manglende vedligeholdelse
“Manglende vedligeholdelse” kan medføre nedsættelse eller bortfald af erstatning i nogle skadetilfælde. Det er derfor en forudsætning for forsikringens dækning, at de forsikrede bygninger og genstande er forsvarligt vedligeholdt.

Nedsat anvendelighed
”Nedsat anvendelighed” for en bygning kan være en følge af forældet konstruktion eller lignende, fx:

 • at bygningen oprindeligt kan være opført til andet brug end det nuværende, hvilket forhindrer fuld udnyttelse af hele bygningen
 • at adgangsforholdene til bygningen kan være forringet fx som følge af vejomlægning
 • at bygningen kan ligge ubenyttet hen.


Netbankforsikring
”Netbankforsikring” sikrer foreningen erstatning for det tab, som foreningen måtte lide som følge af indbrud i foreningens netbank. Forsikringssummen er kr. 2.500.000. Selvrisiko typisk kr. 5.000. Ud over forsikringssummen dækkes omkostninger til udredning af tabet med indtil kr. 100.000. Sker der indbrud i foreningens netbank, dækker banken ikke tabet. Foreningens netbank er nemlig omfattet af de samme regler, som gælder for en virksomheds netbanksaftale. Derfor er netbanksforsikringen vigtig. Det er en betingelse for dækning, at såvel sikredes egne som ejendomsadministrators it-systemer er beskyttet via firewalls og antivirusprogrammer, der løbende og automatisk opdateres.

Normalt afløb
”Normalt afløb” forstås sådan, at vand uhindret kan løbe igennem. Bemærk, at tagrender og afløb skal være vel vedligeholdt og rensede.

Nyplantning
”Nyplantning” omfatter buske og træer, der ikke er over 4 år gamle.

Nyværdi
”Nyværdi” forstå som genanskaffelsesprisen inklusiv fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden uden fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.


Offentlig myndighed
”Offentlig myndighed” omfatter eksempelvis politi, beredskabsstyrelse, militær, kommune, amt, stat eller lignende.

Ombygning
”Ombygning” forstås forsikringsmæssigt sådan, at der i en bestående ejendom foretages ændringer i selve bygningen og/eller dens indretning eller anvendelse, uden at det bebyggede areal ændres. Almindelige vedligeholdelsesarbejde anses normalt ikke som ”ombygning”.

Oprydningsomkostninger
”Oprydningsomkostninger” omfatter generel oprydning og fjernelse af det forsikrede, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen. Dækker udgifter i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade.

Oversvømmelse
”Oversvømmelse” betyder, at vandet stiger op over jordoverfladeniveau og når en sådan højde, at vandet kan trænge ind i ejendommen gennem naturlige åbninger – typisk lyskasser og kælderdøre i forbindelse med kældertrapper. Der er ikke tale om oversvømmelse, når vand trænger ind i ejendommen fra højere niveau end jordoverfladen – fx gennem åbninger eller utætheder i forbindelse med, at afløb, tagrender og nedløbsrør ikke har kunnet lede vandet bort.


Pengerepræsentativer
”Pengerepræsentativer” omfatter fx vaskepoletter, danmøntkort, taletidskort, klippekort, gavekort, frimærker m.m.

Pludselig skade/ikke-pludselig skade
”Pludselig skade” forstås sådan, at pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag, uanset årsagen, ikke er pludselig. Skadevirkningen skal være øjeblikkelig og uventet. Dvs. at skadevirkningen skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.
Ved ”ikke-pludselig skade” menes skade, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt som fx vandskade forårsaget ved kondensvand, dryp eller udsivning, revnedannelser pga. frost, tæring, bygningens sætning, rystelser fra trafik, svindrevner og bevægelser i trækonstruktioner, gener fra dyr, som gnaver eller bygger rede, og lignende skader. Sådanne skader regnes ikke for pludselig skader.

Projektansvarsforsikring
Forsikringen dækker de professionelle rådgiveres erstatningsansvar i forbindelse med deres arbejde, og dækker i hele projektets anlægstid, dvs. fra det første designudkast til aflevering af byggeriet, plus eventuel efteranmeldelsesperiode på op til 10 år – eller længere hvis der er behov. Ligesom en almindelig løbende professionel ansvarsforsikring, dækker projektansvarsforsikringen efter ”krav rejst”-princippet. Forsikringssummen kan ikke annulleres, og er øremærket til det specifikke konstruktion- og anlægsprojekt.

Påregnelig skade
”Påregnelig skade” forstås som:

 • Beskadigelser på løsøre eller en ejendom og dennes installationer, som fremkommer ved almindelig brug, herunder rengøring og reparation, og hvis udbedring hører til almindelig vedligeholdelse som fx ridser, skrammer, pletter, tilsmudsning ved spild af fødevarer og lignende
 • En skade, som må betragtes som umiddelbar forudseelig konsekvens af handling eller mangel herpå


Ran og røveri
”Ran” foreligger, når

 • tyveriet sker åbenlyst uden anvendelse af vold
 • tyveriet bemærkes af den bestjålne eller andre tilstedeværende i selve gerningsøjeblikket, og at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet

”Røveri” foreligger, når

 • tyven fratager eller aftvinger den bestjålne genstandene
 • der forekommer vold
 • der fremsættes trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold

Renovering efter dødsfald
”Renovering efter dødsfald” betyder, at der sikres erstatning, hvis en beboers dødsfald i lejligheden og efterfølgende ophold beskadiger gulve mv.

Restværdi
”Restværdi” betyder, at såfremt en bygning i forbindelse med en dækningsberettiget skade, er skadet med 50% eller mere i forhold til, hvad det vil koste at genopføre en tilsvarende ny bygning, så har forsikringstager mulighed for at vælge at få resten af bygningen revet ned og genopført i form af helt ny bygning. Det vil sige, at hvis kun lidt over halvdelen af bygningen er beskadiget, og den resterende del af bygning ikke er skadet, kan forsikringstager vælge at få det hele revet ned og genopført en helt ny bygning; dog med fradrag for ikke beskadigede anvendelige bygningsrester.

Ret til opførelse på andet sted
”Ret til opførelse på andet sted” giver ret til – efter en dækningsberettiget skade, hvor ejendommen totalskades – at flytte ejendommen til en anden placering.

Retshjælp
”Retshjælp” dækker advokatomkostninger forbundet med tvister og retssager rejst mod ejendommen/udlejer. Retshjælp sikrer både foreningen og bestyrelsesmedlemmer erstatning for omkostninger til tvister, der opstår i forbindelse med andels- eller ejerforeningens virke. Normalt dækker retshjælpsforsikringen kun foreningen, men ansvarsprogrammet er udvidet til også at sikre bestyrelsesmedlemmerne. Normalt er forsikringssummen kr. 75.000 med en selvrisiko på 10% dog minimum kr. 2.500, men på ansvarsprogrammet er forsikringssummen kr. 275.000 og selvrisikoen kr. 15.000 pr. skade. Ligeledes er det på ansvarsprogrammet ikke en betingelse for erstatning, at forsikringsselskabet har godkendt sagen inden opstart af denne.


Råd
”Råd” omfatter skader på træ forårsaget af svampe og/eller bakterier, som er karakteriseret ved, at de giver en langsomt fortløbende ødelæggelse af træet. Skaderne viser sig ved, at træet misfarves, mørnes og gennemfures af tætte revner. Det forekommer oftest ved træ i fugtige omgivelser, med mindre der er foretaget særlige foranstaltninger ved kemisk træbeskyttelse. Skader forårsaget ved overfladeråd, også kaldet gråmuld, soft rot og lignende, anses også for rådskader.

Rådgiveransvar
”Rådgiveransvar” betyder, at forsikringen dækker foreningen og de i foreningens tjenesteværende personer for erstatningsansvar for det formuetab, som foreningens medlemmer måtte lide som følge af rådgivning ydet af de i foreningens tjenesteværende personer, når rådgivningen vedrører forhold, der er omfattet af foreningens virke, jf. de for foreningen gældende vedtægter. Forsikringssummen er kr. 100.000 og selvrisikoen pr. skade kr. 2.500.

Sanitet
”Sanitet” dækker wc-kummer, cisterner, håndvaske, badekar, bideter og urinaler.

Selvrisiko
”Selvrisiko” betyder, at et på forhånd aftalt beløb og/eller en aftalt procent af erstatningen, betales af forsikringstager selv. Forsikringstager er altså ”selvforsikret” for denne del af en skade.


Sikrede
”Sikrede” omfatter den person, som har ret til forsikringsydelsen, hvis denne kommer til udbetaling.

Simpelt tyveri
”Simpelt tyveri” er

 • tyveri uden brug af vold, rettet mod personer eller bygninger
 • tyveri af bygningstilbehør i uaflåsede bygninger eller fra uaflåsede rum
 • tyveri af bygningstilbehør under åben himmel.

Skadeprocent
”Skadeprocent” betegner skadens omfang udtrykt i procent, dvs. forholdet mellem skadens nyværdi og bygningens nyværdi.
Skadens nyværdi : bygningens nyværdi = x 100%
Ved fastsættelse af skadeprocenten anvendes priser svarende til, hvad det ville koste at udføre reparationen, som var den et led i nyopførelsen af den pågældende bygning. I beregningen indgår ikke merydelser eller følgeudgifter, som udelukkende skal afholdes, fordi der er tale om en reparation.

Skadebekæmpelsesmidler
”Skadebekæmpelsesmidler” omfatter slukningsvand, pulver, skum og lignende, der har været brugt til bekæmpelse af skade.


Skafor
Skafor står for Dansk Forening for Skadesforsikring, i dag Forsikring og Pension. Skafor anvendes typisk omkring betegnelser for klassificering af sikringsforanstaltninger.

Skjulte rør og elkabler
”Skjulte rør og elkabler” omfatter rør, der er indstøbt eller skjult under gulve, i kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum og lignende permanent lukkede rum, samt rør, der er indbyggede, så de er utilgængelige. Med utilgængelig menes, at der ikke er direkte adgang til rørene uden brug af værktøj. Isolering alene medfører ikke, at rørene er skjulte.

Skybrud
”Skybrud” er betegnelse for et kortvarigt voldsomt regnvejr, hvor vandet stiger op igennem afløbsledninger og oversvømmer bygningen. DMI´s definition lyder: ”Mere end 15 mm nedbør på 30 minutter eller mindre”.

Skypumpe
”Skypumpe” forstås som en søjleformet hvirvelstorm med en indre rotationshastighed på op til 300 km i timen.


Skilte
”Skilte” forstås som skilte tilhørende ejendommen.

Smeltning
”Smeltning” forstås som smeltning af ting ved varmepåvirkning, hvor der ikke sker brandskade (ildsvåde).

Snetryk
”Snetryk” betegner den skade, der opstår, når sneen bliver så tung, at taget ikke kan bære. Det er dog en betingelse, at taget er korrekt konstrueret, dvs. ikke er underdimensioneret, og at der ikke har været mulighed for at fjerne sneen.

Sprængning
”Sprængning” forstås som ting, der sønderrives under pludselig og hurtig udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for tingen.


Stikledninger
”Stikledninger” omfatter stikledninger fra offentlig vej og ind til ejendommens stik ved grunden. Til- og afgangsledninger dækkes ved brud.

Storm
”Storm” er teknisk defineret som vind, hvor styrken konstant eller i stød er 8 eller derover, svarende til 17,2 m pr. sekund. Ved storm er der især risiko for skader på tagdækningen med fx nedfaldne tagsten eller tage og gavle, der bryder sammen.

Stormflod
”Stormflod” omfatter oversvømmelse opstået som følge af ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af storm. På baggrund af udtalelser fra Kystinspektoratet afgør Stormflodsrådet, om der er tale om stormflod. I henhold til lov om erstatning for skader forårsaget af stormflod kan der via Stormflodsrådet, som er nedsat af Staten, under visse forudsætninger betales erstatning for skader på fast ejendom. Ifølge stormfoldsloven skal forsikringsselskaber, der aftaler forsikring mod brand på fast ejendom, opkræve en afgift for hver police.

 

 


Svamp
”Svamp” omfatter svamp mod bærende konstruktion, hvis angrebet truer konstruktionens bæreevne på bygninger og carporte, der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. Skader dækkes typisk ikke,

 • hvis skaden skyldes dårlig eller mangelfuld vedligeholdelse
 • hvis skaden er opstået langsomt
 • hvis skaden er forårsaget af rådborebiller
 • hvis skaden er af kosmetisk art.


Træ er et organisk materiale og vil derfor naturligt blive nedbrudt af råd og svamp i løbet af en tid, hvis det udsættes for fugt. Når træ anvendes til eller indgår i bygningskonstruktioner, skal det derfor beskyttes mod denne naturlige nedbrydning.

Det er muligt at give træet en lang levetid, hvis konstruktionerne er hensigtsmæssige, og de fortsat vedligeholdes. Dette er en grundlæggende betingelse for, at en skade kan erstattes.


Der skelnes forsikringsmæssigt mellem skader forårsaget af råd og skader forårsaget af svamp. For begge skadetypers vedkommende foregår nedbrydningen ved angreb af svampe. Rådskader kan desuden forårsages af bakterier. Svamp og råd kan forekomme i samme stykke træ.

Som råd betegnes enhver skade på træ forårsaget af svampebakterier, hvor skaden er karakteriseret ved en langsomt forløbende nedbrydning. Dog kan træværket under særligt ugunstige forhold (ubeskyttet) nedbrydes af råd på relativ kort tid (almindeligt forfald).


Råd skyldes sædvanligvis, at træ og trækonstruktioner ved manglende vedligeholdelse og/eller uhensigtsmæssig konstruktion har været udsat for langvarig fugttilgang. I modsætning hertil kan et svampeangreb forløbe således, at det ødelægger træet på få år, hvorfor nedbrydning forsikringsmæssigt får karakter af svamp. Der kan forsikres mod svamp, men derimod ikke mod skader, der har rådagtige karakter.


Tilbygning
”Tilbygning” omfatter udvidelse af en bestående forsikret bygning. Ved udvidelse af det bebyggede areal vil denne udvidelse få indflydelse på forsikrings præmieberegning.

Tvister
”Tvister” forstås som konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.

Tøbrud
”Tøbrud” omfatter store mængder smeltevand, der er fremkommet som følge af brat omslag i vejret og dermed temperaturstigning på adskillige grader over frysepunktet.

Ubenyttet bygning
”Ubenyttet bygning” forstås som bygning, der ikke er benyttet i mere end 6 måneder. Det er en betingelse for dækning, at der er jævnligt tilsyn med bygningerne samt er der i fyringssæson som minimum skal være frostfrit.


Udendørs anlæg, fx lamper, legeplads, fodboldmål m.v.
”Udendørs anlæg, fx lamper, legeplads, fodboldmål m.v.” forstås som udsmykning som fx anlæg, springvand, skulpturer, vægmalerier samt anden udsmykning af forsikringsstedet. Som udgangspunkt dækkes den håndværksmæssige værdi, oftest ved krav om, at udsmykningen skal være fastmonteret, og kun ved skader, der kan henføres til brand- og stormdækningen.

Udvidet rørskade
”Udvidet rørskade” omfatter skjulte rør og vil typisk dække omkostninger til opsporing og reparation af utætheder, herunder de følgeskader, der måtte være i form af reparation af gulv eller væg, der er beskadiget. Der dækkes reparation af de skjulte rør og reetablering efter reparationen. Vedligeholdelsesudgifter såsom rensning eller boring af rør er ikke omfattet. Der dækkes ikke kedler, beholdere, tanke, varmevekslere eller rørene i disse. Typisk vil der blive gjort afskrivninger gældende pga. rørenes alder.

Et rør er skjult og omfattet af rørskadeforsikring, når det ligger i væggen, under gulvet eller under loftet, og der således skal benyttes værktøj for at få adgang til røret og/eller rørkasser.

Underforsikring
”Underforsikring” foreligger, når de forsikrede genstandes værdi umiddelbart før skadens indtræden overstiger forsikringssummen (respektive den angivne totalværdi). Underforsikring betyder, at en skade erstattes forholdsmæssigt.

Underslæbsforsikring
”Underslæbsforsikring” betyder, at foreningen sikres erstatning for det tab, som foreningen måtte lide som følge af betroede personers uretmæssige brug af midler, som de har eller har haft lovlig adgang til. Forsikringen dækker med indtil kr. 500.000 pr. skade, med en selvrisiko på blot kr. 2.500.


Varmt arbejde
”Varmt arbejde” omfatter arbejde med åben ild inden for byggeriet omkring ”farlige fag” der bl.a. defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, metalforarbejdning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygning, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder, tilvirkningsprocesser mv.

Vaskeanlæg
”Vaskeanlæg” omfatter vaskemaskiner, centrifuger, tørretumblere, strygeruller og lignende i vaskerier forbeholdt en ejendoms beboere.

Vasketøjsforsikring
”Vasketøjsforsikring” sikrer erstatning, hvis et teknisk svigt i en af ejendommens vaskemaskiner forårsager skade på tøjet i maskinen.

Værdigrundlag
”Værdigrundlag” forstås som nyværdi for nyværdiforsikrede bygninger, men som dagsværdi for bygninger, der er mere end 30% værdiforringede. For dagsværdiforsikrede bygninger er værdigrundlag = dagsværdi. For sumforsikrede og førsterisikoforsikrede bygninger anses forsikringssummen for at være værdigrundlag.

Til toppen